Welke instanties Verwittigen

Meteen nadat de nabestaanden het overlijden van een dierbare hebben geconstateerd, moeten ze dit laten vaststellen door een geneesheer, die hiervoor een overlijdensattest invult.

Begrafenisondernemer

1. De keuze van de begrafenisondernemer is volledig vrij.

2. Zodra een overlijden wordt vastgesteld, neemt de familie van de overledene contact op met een geneesheer, die het overlijdensattest opstelt, en met de begrafenisondernemer.

Families die niet over een familiegraf beschikken, kunnen naargelang het gemeentereglement een gratis concessie voor één persoon krijgen voor een bepaalde periode, op voorwaarde dat de overledene in de gemeente woonachtig was. Het is ook mogelijk een concessie, voor langere termijn, voor één of twee personen te kopen of het stoffelijk overschot bij te zetten in een bestaand familiegraf of een columbarium.

Na de uitvaart kunnen de meeste begrafenisondernemers u informeren over een grafsteen of het verplaatsen van die grafsteen ingeval van een niet vergunde concessie.

Om onaangename verrassingen te vermijden, bevelen we u een begrafenisondernemer uit onze ledenlijst aan!

Notaris

Bij een overlijden moet de familie onmiddellijk contact opnemen met haar eigen notaris of met die van de overledene.

Het eerste wat de notaris doet, is nagaan of de overledene een testament heeft nagelaten. Met dat testament kan hij de volgorde opstellen van de erfenis (de erfopvolging) , d.w.z. bepalen wie aanspraak maakt op de bezittingen van de overledene.

De notaris brengt de erfgenamen op de hoogte van de gevolgen als ze de erfenis aanvaarden en wijst hen op de mogelijkheid ervan af te zien.

De notaris verzamelt alle elementen die hij nodig heeft om de erfenis samen te stellen en neemt de nodige maatregelen opdat de erfgenamen de bezittingen van de overledene in ontvangst zouden kunnen nemen.

Hij gaat over tot de verdeling van de bezittingen van de overledene op basis van de rechten en wensen van elke erfgenaam.

De erfgenamen kunnen ten slotte de hulp van de notaris inroepen bij de opstelling van de fiscale aangifte van de erfenis.

De keuze van de notaris is volledig vrij: de erfgenamen zijn niet verplicht de verdeling van de erfenis toe te vertrouwen aan de notaris die het testament heeft opgesteld; als de erfgenamen dat wensen, kunnen ze elk hun eigen notaris om bijstand vragen.

Banken

De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes, kluizen, enz.. De bank is dan wettelijk verplicht deze tegoeden te blokkeren; het vrijgeven ervan is onderworpen aan een aantal formaliteiten.

Rekeningen blokkeren
Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden, blokkeert zij alle tegoeden van de overledene, zodat er geen geld meer kan worden afgehaald. Daarna bezorgt ze het registratiekantoor een lijst met alle tegoeden van de overledene. Zo kan het kantoor nagaan of alle bezittingen van de overledene zijn opgenomen in de aangifte van de nalatenschap.

De geblokkeerde bezittingen zijn:

  • De tegoeden op naam van de overledene
  • De tegoeden op naam van de echtgeno(o)t(e) van de overledene
  • De tegoeden op naam van de overledene EN zijn/haar echtgeno(o)t(e)
  • De tegoeden op naam van de overledene EN een derde
  • De tegoeden op naam van de echtgeno(o)t(e) van de overledene EN een derde
  • De tegoeden op naam van de overledene, van zijn/haar echtgeno(o)t(e) EN van een derde
  • De bank deelt het kantoor het bedrag mee dat al die tegoeden vertegenwoordigen op de datum van het overlijden.
Successie

Dat bedrag is niet altijd hetzelfde als dat op het laatste rekeninguittreksel van de overledene; de bank voegt immers fictief de eventuele intrest bij het bedrag van het kapitaal.

Zolang de erfgenamen niet gekend zijn, weigert de bank elke opvraging van tegoeden. Bij voorlegging van facturen zijn zij wel verplicht deze te betalen: vb. het betalen van de begrafeniskosten, huishuur,…

Dit neemt echter niet weg dat te allen tijde geld kan worden gestort op de rekeningen in kwestie, ook al zijn ze geblokkeerd.

Kluizen blokkeren
Behalve de rekeningen is de bank verplicht ook de kluis te blokkeren die de overledene of zijn/haar echtgeno(o)t(e) huurde. Hierdoor kunnen de erfgenamen niets uit de kluis wegnemen zolang het registratiekantoor niet de inhoud ervan kent.

Daarom bergt men het testament best niet op in de kluis; hoe zouden de erfgenamen immers kennis kunnen nemen van het testamant als de kluis waarin dit zich bevindt geblokkeerd is?

Rekeningen vrijgeven
Om de rekeningen te kunnen vrijgeven, moet de bank eerst weten wie de erfgenamen zijn. Daarom wacht ze tot die erfgenamen haar een akte van bekendheid overhandigen ( te verkrijgen bij het vredegerecht van de laatste woonplaats).

In sommige gevallen (nalatenschappen waarbij een universeel erfgenaam wordt aangeduid in een eigenhandig geschreven testament) kan de bank een bevelschrift tot inbezitstelling van de tegoeden van de overledene eisen.

Ingeval een erfgenaam in het buitenland woont, kunnen de rekeningen enkel worden vrijgegeven na voorlegging van een attest tot vrijmaking van de gelden, afgeleverd door het registratiekantoor.

Kluizen vrijgeven
Om kluizen te kunnen vrijgeven, vraagt de bank eveneens een akte van bekendheid. De bank of de notaris moeten het regionale kantoor de dag meedelen dat de kluis wordt geopend, zodat het eventueel een afgevaardigde kan sturen.

Eenmaal de kluis is geopend, wordt een inventaris opgemaakt van de inhoud ervan. Die inventaris kan worden opgesteld door de afgevaardigde van de bank of door de notaris, en wordt ondertekend door de erfgenamen en de afgevaardigde van het registratiekantoor. De erfgenamen kunnen zich hiervoor laten vertegenwoordigen bij volmacht.

Om de kluis te kunnen openen, worden de erfgenamen om de sleutels en de combinatie (als ze die kennen) gevraagd, zoniet wordt de hulp ingeroepen van een slotenmaker.

Als de erfgenamen in het buitenland wonen, mag de inhoud van de kluis niet worden overgemaakt aan de erfgenamen, en wordt de kluis opnieuw geblokkeerd tot men een attest van vrijmaking kan voorleggen.