De uitvaart

Er bestaan meerdere soorten uitvaartplechtigheden:

 • de uitvaart met teraardebestelling
 • de uitvaart met crematie
 • de uitvaart met repatriëring van het stoffelijk overschot

Welke uitvaart men ook kiest, deze plechtigheid vervult een belangrijke functie in het maatschappelijke leven.

De uitvaartplechtigheid

 • helpt de nabestaanden de harde werkelijkheid en de eindigheid van het leven onder ogen te zien;
 • creëert een klimaat waarin de nabestaanden kunnen rouwen en hun verdriet de vrije loop laten;
 • geeft mensen de kans zich het lijden van een dierbare eigen te maken;
 • is één van de schaarse ogenblikken waarop men liefde geeft zonder er terug te mogen verwachten;
 • geeft de gemeenschap de kans de overledene de laatste eer te bewijzen;
 • is een bevestiging van de geloofsovertuiging;
kist reverse

Teraardebestelling

De teraardebestelling houdt in dat de overledene in een kuil op een kerkhof wordt begraven.

Er bestaan 3 soorten teraardebestelling:

In vergunde grond:

 • De familie betaalt het gebruiksrecht van het terrein waarop de overledene rust.

 • De duur van de concessie hangt af van het gemeentereglement (10, 20 jaar of langer)

 • De familie moet al die tijd de begraafplaats onderhouden, zoniet verliest ze de concessie.

In niet-vergunde grond:

 • Het stoffelijk overschot verblijft ten minste 5 jaar op het kerkhof.

 • De begrafenis is gratis voor de overledenen die in de gemeenten woonden.

In een grafkelder:

 • De familie betaalt het gebruiksrecht van een terrein waarop ze een grafkelder zal bouwen

 • De duur van de concessie is specifiek voor elke gemeente (tussen de 10 en 50 jaar)

 • De familie moet al die tijd de grafkelder onderhouden, zoniet verliest ze de concessie

Bij de keuze van de lijkkist moet rekening worden gehouden met het gemeentereglement terzake (hout en/of zink, polyester, enz)

Uw begrafenisondernemer is het beste geplaatst om u hierover meer uitleg te verschaffen. U kunt u met uw vragen evenwel ook rechtstreeks richten tot de federatie.

Crematie

Bij crematie wordt het stoffelijk overschot verbrand en de urne met de as aan de familie bezorgd; die laatste mag de as volgens de wet:

 • verstrooien op de strooiweide van een begraafplaats
 • verstrooien op zee
 • begraven of verstrooien op een door de overledene tijdens zijn leven aangeduid privé-terrein met de instemming van de eigenaar van het terrein in kwestie
 • begraven in niet-vergunde grond
 • begraven in vergunde grond
 • bijzetten in een grafkelder
 • bijzetten in een columbarium
 • in bewaring geven bij een persoon die de overledene tijdens zijn leven heeft aangeduid
 • overbrengen naar het buitenland

Kleding

 • Uw begrafenisondernemer moet een gedragscode bij crematie respecteren.
 • De begrafenisondernemers adviseren nabestaanden om een overledene zo min mogelijk te kleden met kleding die onnodig is en zoveel mogelijk in kleding van natuurlijke en ademende materialen.
 • De overledenen mogen niet worden gekleed in rubber, latex of andere zuurstof ondoorlatende kleding en schoeisel
 • Er worden géén andere voorwerpen in de kist toegelaten.
 • Indien nabestaanden de dringende wens hebben om van wat hier vooraf werd bepaald af te wijken, pleegt de begrafenisondernemer overleg met de directeur van het crematorium. De directeur van het crematorium blijft verantwoordelijk voor de materialen en de voorwerpen die hij bij de crematie toestaat.

Uw begrafenisondernemer is het beste geplaatst om u hierover meer uitleg te verschaffen. U kunt u met uw vragen evenwel ook rechtstreeks terecht bij de beroepsfederatie.

Repatriëring

Bij een repatriëring moeten er een aantal bijkomende formaliteiten worden vervuld:

 • medisch attest waaruit blijkt dat overledene niet aan een besmettelijke ziekte leed
 • toelating om het stoffelijk overschot over te brengen
 • toelating van de gemeente van bestemming

De voorschriften kunnen ook verschillen van land tot land, met name wat betreft:

 • het type lijkkist
 • het feit of de overledene al dan niet gebalsemd is

Uw begrafenisondernemer kan u hierover meer uitleg verschaffen; u kan uw vragen evenwel ook rechtstreeks aan de federatie stellen.